ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง (ครั้งที่ 2)

 

ยกเลิกประกาศ
หน่วยงาน: สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มส. โดย: ธุรการ ธารินี จิตรสุขสงวน 12 ก.พ. 62 10:13 น.