ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง (ครั้งที่ 2)

 

ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงาน: สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มส. โดย: ธุรการ ธารินี จิตรสุขสงวน 30 ม.ค. 62 15:11 น.