ข่าวประกวดราคา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
หน่วยงาน: สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มส. โดย: ธุรการ ธารินี จิตรสุขสงวน 30 ม.ค. 62 14:34 น.