ข่าวประกวดราคา
ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง 160 ปี ท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ประกาศเชิญชวน

ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง 160 ปี ท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน: สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มส. โดย: ธุรการ ก้าน พุทธราวุฒิกุล 29 ม.ค. 62 17:21 น.