ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน: สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มส. โดย: ธุรการ ธารินี จิตรสุขสงวน 17 ม.ค. 62 12:19 น.