ข่าวประกวดราคา
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800.00ตร.ม. บ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800.00ตร.ม. บ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

หน่วยงาน: สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มส. โดย: ธุรการ สุณิสา จันทิมา 08 ม.ค. 62 15:36 น.