ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดกำหนดให้มีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ โดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒติ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ
หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย: ธุรการ วัลลภา สุคนธ์ 29 เม.ย. 62 15:51 น.